CEIP  Martínez Bellver  

 

Inici

       

Codi:  46004723  CEIP  Martínez Bellver de Xàtiva 

 

     Telèfon:  96 224 97 00     

 

 

 

Professorat - Tutories - PAS

 

Professionals del Centre    curs: 2018-2019

 

EQUIP DIRECTIU

PROFESSOR/A

CÀRREC

OBSERVACIONS

  Sonia Bas 

Directora

                      
  Laura Berzosa

Cap d’Estudis

                  
  Nuria Gómez    Secretària                   

EDUCACIÓ INFANTIL

PROFESSOR/A

NIVELL

OBSERVACIONS

   Merce Vila

3 anys

             

   Cristina Gosalbes

 4 anys

           

   Mª Carmen Maset

 5 anys    

            Coordinadora

   Laura Berzosa

 

Recolz.

EDUACIÓ PRIMÀRIA

PROFESSOR/A

NIVELL

OBSERVACIONS

   Ramon Pérez

1r

            

   Nuria Gómez

2n

            

   Mª Dolores Miralles

3r

            

    José F. Baldoví

4t

              T I C 

 Vicent Jordà

5é

              
 Mª Nieves Francés

        Coordinadora 

ESPECIALITATS

PROFESSOR/A

ESPECIALITAT

  Mª José  Martínez

Pedagogia Terapèutica

  Ramón Pérez 

Música                 encarregat menjador

  Laura Pérez 

Anglés                 Coordinadora de 3r i 4t

  Mª Carmen Jachán     Educació Física      Coordinadora de 1r i 2n

 

ALTRES ESPECIALITATS DEL CENTRE

PROFESSOR/A

ESPECIALITAT

Pilar Morales

Psicòloga

Patricia Montagud

Audició i Llenguatge. 

Carla Giner 

Ed. Compensatòria

Mónica Castañares       Religió

ALTRES COORDINACIONS

PROFESSOR/A

COORDINACIÓ

Dolores Miralles

Xarxa llibres

Mª José Martínez

Igualtat i convivència 

Mónica Castañares     PAF
José F. Baldoví    T I C 
 

 

  

 

 

FOTOGRAFIES PROFESSORAT

Equip Directiu

Educació Infantil          
Primària: 1r i 2n                  
Primària: 3r i 4t       
Primària: 5é i 6é               

Audició i llenguatge, 

Psicòloga.

Compensatòria

P.T.

 

Anglés

Educació Física

Música

Religió
 

 

El Claustre de Professors/es

 

El Claustre de Professors/es és l´òrgan propi de participació del professorat del Centre. Té la responsabilitat de planificar, coordinar i decidir sobre tots els aspectes pedagògics del Centre. Serà presidit pel Director/a i estarà integrat  per la totalitat del professorat que presta serveis al Centre.

·        Les seues competències són:

1.- Realitzar propostes per a l´elaboració i modificació del Projecte Educatiu del Centre, de la Programació General Anual, del Pla de Normalització Lingüística i de les activitats complementàries i extraescolars.

2.- Aprovar i avaluar els Projectes Curriculars, d´acord amb el Projecte Educatiu del Centre i de les modificacions posteriors.

3.- Aprovar i avaluar els aspectes docents, d´acord amb el Projecte Educatiu de Centre, de la Programació General Anual del Centre i emetre informe sobre aquesta abans de la presentació al Consell Escolar.

4.- Promoure iniciatives en l´àmbit de l´experimentació, la investigació i la innovació pedagògiques i de la formació del professorat del Centre.

5.- Elegir els seus representants en el Consell Escolar.

6.- Conéixer les candidatures a la Direcció del Centre i els programes presentats pels candidats.

7.- Establir els criteris per a l´assignació i la coordinació de tutories i la coordinació d´orientació de l´alumnat.

8.- Establir els criteris pedagògics per a l´elaboració dels horaris de l´alumnat.

9.- Analitzar i avaluar trimestralment el funcionament general i la situació econòmica del Centre, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar.

10.- Analitzar i avaluar l´evolució del rendiment escolar general del Centre a través dels resultats de les avaluacions i altres mitjans, i elevar-ne l´anàlisi al Consell Escolar, sense perjudici de les competències atribuïdes a aquest òrgan.

11.- Analitzar i valorar els resultats de l´avaluació del Centre que realitze l´ Administració Educativa o qualsevol informe referent a la marxa d´aquest, sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell Escolar.

12 .- Aportar al Consell Escolar del Centre criteris i propostes per a l´elaboració del Reglament de Règim Intern.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PAS  (Personal d'Administració i Serveis del Centre )

Mati, Urbani i Mª Nieves

 

Conserge:   Amparo Pelegero

 

 

 

 

 

 

Copyright 2008    CEIP  Martínez Bellver de Xàtiva (València)