CEIP  Martínez Bellver

                                                                                                 

Inici

Guia del Centre

Projecte Educatiu

Calendari escolar

Contactar

Codi:  46004723  CEIP  Martínez Bellver de Xàtiva 

 

         Telèfon: 96 224 97 00   mail: 46004723@gva.es 

 

Menú Principal

 
Història
Normativa
Menjador
Professorat
Espais - instal·lacions
Videos-fotos activitats
Hemeroteca
AMPA
Biblioteca
Llibres de text
Consell Escolar
Fotos de cada nivell
Consells d'estudi
Història gràfica (1)
Història gràfica (2)
Contactar
Escola de pares
Jocs Educatius
Facebook AMPA
Com navegar per internet de forma segura

Blogs professorat

Projectes d'Educació Infantil
Racó de l'alumne/a
Facebook 50 aniversari
 

 

Curs: 2017 - 2018

 

El Col·legi d'Educació Infantil i Primària Martínez Bellver  és un centre d'ensenyament de règim públic ubicat al sud-oest de Xàtiva al carrer Ventura Pascual, 1 del  barri de Sant Feliu.

 

Horari dels tutors d'atenció a mares/ pares: dimecres de 12:30 a 13:30 hores.

Horari lectiu Ed. Infantil i Primària:

Dilluns, dimarts, dimecres i dijous:  Matí: de 9:00 a 12:30 h. 

Els divendres: Matí: de 9:00 a 14:00 h.

Per les vesprades de 15:00 a 16:30 h. ; però el divendres per la vesprada no hi ha classe.

Horari setembre i juny: de 9:00 a 13 hores

 

El Temps a Xàtiva

 

Enllaços

 

Conselleria d'Educació

 

DOCV

 

Traductor Castellà-Valencià

 

CEFIRE

 

LliureX

 

Itaca mestres i familia

 

Mòdul del docent gva  ( faltes, curs...)

 

Sindicats

 

Mestre a casa

 

Webs amigues

 

Correu docent del professorat

 

Consulta del Rebut de Nòmina  ( amb certificat)

 

Consulta del Rebut de Nòmina  (accés senzill)

 

Ajuntament de Xàtiva

 

 

 

Novetats - Tauler d'anuncis

 

   

 

MATRÍCULA SOL·LICITUDS

CLICA EN LA SOL·LICITUD DESTACADA QUE NECESSITES

(Recomanem que l'ompliu telematicament l'imprimiu i la presenteu en el centre de primera opoció)

1 Sol·licitud de lloc escolar

1.1 Com fer la sol·licitud?

S'emplenarà una única sol·licitud mitjançant el model oficial que figura com 


Annex III bis (Educació Intantil i 1r i 2n d'Educació Primària)

Annex III (de 3r a 6é d'Educació Primària i ESO)  

 

de la Ordre 7/2016 modificats per les Resolucions de 26 de març de 2018 (DOGV de 28.03.2018).

És important presentar una única sol·licitud. Si se'n presenta més d'una, no se'n tindrà en compte cap d'aquestes. En aquest cas, es procedirà a l'escolarització del teu fill o de la teua filla en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants.

1.2 Com tramitar la sol·licitud?

1. Es podrà fer telemàticament mitjançant els assistents d'admissió telemàtica proporcionats al següent enllaç de la web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
Al final del procés, cal imprimir la sol·licitud tramitada per lliurar-la.

Els participants que en els ensenyaments d'infantil, primaria, ESO i batxillerat emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l'adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d'admissió.

2. Els models de sol·licitud es podran descarregar per a emplenar  de l'apartat «alumnat» del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

3. Els models de sol·licitud també es podran recollir en el centre.

En qualsevol de les opcions, cal lliurar la sol·licitud emplenada al centre escollit com a primera opció. 

1.3 Com emplenar la sol·licitud?

Caldrà aportar totes les dades requerides i es podrà realitzar un llistat de fins a 10 centres per ordre de prioritat.

1.4 Quina documentació ha d'acompanyar la sol·licitud?

Junt a la sol·licitud caldrà aportar tota la documentació que acredite les circumstàncies al·legades. Aquesta documentació es tindrà en compte en totes les opcions dels centres escollits.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran tingudes en compte per a la baremació.Una vegada emplenades les sol·licituds, s'imprimiran i es presentaran al centre educatiu triat en primera opció, conjuntament amb la documentació que acredite les circumstàncies al·legades. 

Cal remarcar que, en cas que s'hi presente més d'una instància, no se'n tindran en compte cap, i es procedirà a l'escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d'admissió, queden llocs vacants. 

2 Baremació

2.1 Quins són els criteris de baremació?

1. Germans: 15 punts

Per cada un dels germans o germanes matriculats en el centre, si hi cursen ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics i continuen anant-hi el curs escolar per al qual se sol·licita l'admissió.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Si els cognoms no són coincidents, s'acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s'adjudique la tutela.

2. Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Aquesta circumstància serà acreditada per la direcció, en cas de centres públics, o pel titular si es tracta d'un centre privat-concertat.

3. Domicili: Àrea d'influència, 10 punts; àrea limítrof, 5 punts

Quan els progenitors tenen domicilis diferents, el domicili a efectes de baremació serà el del progenitor que tinga la custòdia. Si la custòdia és compartida, es considerarà com a residència on estiga empadronat l'alumne o l'alumna.

El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar.

Quan l'alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l'alumne o alumna i això sense perjuí de l'aplicació de les normes específiques per a aquest supòsit que es dicten en desplegament de l'apartat 2 de la disposició addicional sisena del Decret 40/2016.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

El domicili familiar s'acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor/a i d'un rebut recent d'aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.

Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l'ajuntament.

En cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d'acreditar-se que s'ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d'hisenda.

Els treballadors i treballadores per compte d'altri aportaran certificat emés per l'empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball.

Els treballadors i treballadores per compte propi l'acreditaran aportant la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).

4. Renda igual o inferior a 2 vegades l'IPREM: 2 punts

Si la família vol que se li tinga en compte el criteri de renda de la unitat familiar, haurà d'emplenar l'annex VI.

IPREM: 7.455,14 € anuals

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Annex VI

5. Família nombrosa: General, 3 punts; especial, 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Títol oficial de família nombrosa a què fa referència l'article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

6. Discapacitat: de 3 a 7 punts

Discapacitat de l'alumne/a:

  • Del 33 al 64%: 4 punts

  • Igual o superior al 65%: 7 punts

Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l'alumne, per cadascun:

  • Del 33 al 64%: 3 punts

  • Igual o superior al 65%: 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Certificat corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.

Resolució per la qual es reconeix els pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent.

7. Família monoparental: General, 3 punts; especial: 5 punts.

Segons el Decret 179/2013, article 21. No és acumulable a la puntuació obtinguda per família nombrosa.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família (Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell).

8. Observació a la baremació:

La falsedat en les dades aportades, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud, i s'escolaritzarà l'alumne/a en els llocs vacants una vegada finalitzat el procés d'admissió.

Puja

2.2 Com es farà l'assignació de llocs escolars?

La plaça escolar assignada dependrà sempre de la puntuació obtinguda en la baremació. Així, totes les opcions triades seran baremades en igualtat de condicions.

Tots els centres hauran de realitzar una reserva de dos llocs escolars per grup per a l'alumnat amb necessitats educatives especials en el curs on s'inicia l'escolarització. Així també reservaran, com a mínim, un altre lloc per grup per a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa en el curs on s'inicia l'escolarització.

                 

           Web optimizada 1024 x 768

 

Copyright 2008-2018    CEIP   Martínez Bellver de Xàtiva (València)